Hässleholms kommun

Våra skattepengar

När det gäller skattepengar fördelar vi 100 kronor på våra olika verksamhetsområden.

Så här användes skattepengarna

100 kronor i skatt till kommunen under 2022 användes så här:

Kronor


22,63

Grundskola

22,15

Vård och omsorg om äldre

12,96

Verksamhet för funktionshindrade

10,97

Barnomsorg

7,91

Gymnasieskola

5,65

Sociala insatser för barn, ungdomar och vuxna med problem

5,46

Övrig verksamhet

4,36

Vuxenutbildning, arbetsmarknadsåtgärder samt ekonomiskt bistånd

3,77

Bibliotek, kultur, fritidsverksamhet samt turism

2,56

Gator, vägar, park och mark

1,40

Räddningstjänst

0,63

Politisk verksamhet

0,60

Planarbete och lantmäteriverksamhet

0,44

Miljö och hälsoskydd

0,30

Exploateringsverksamhet

-1,78

Årets resultat

Härifrån kom skattepengarna

Härifrån fick kommunen sina skattepengar under 2022:

Procent


82,7%

Skatter och generella statsbidrag

5,6%

Stadsbidrag till olika verksamheter

4,3%

Avgifter för kommunal service

3,3%

Övrigt

1,5%

Övriga bidrag

1,4%

Hyror och arrenden

1,2%

Avkastning på medel avsatta för framtida pensioner

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: